Praha 26.-28. září 2000 Home Page Econnect
Diskuse - Praha 2000 - Výběr z tisku - Další zdroje - Akce - Tiskové zprávy - Video archiv - Kontakt
Konference Václava Havla živě na Internetu


Globalizace (1999-2000)
Globalizace (vše)
MMF (2000)
MMF (vše)
WTO
MAI



Výsledek minulých anket
SB a MMF by se měly
  zrušit (100)
  změnit se od základu (125)
  změnit svoji politiku (48)
  změnit management (1)
  zůstat takové, jaké jsou (173)
Považujete nápad uspořádat v Praze vyroční zasedání SB a MMF za
  skvělý (115)
  dobrý (27)
  normální (38)
  hloupý (38)
  škodlivý (120)


Mediální partneři:

Respekt

Ekonom

Literární noviny

Právo

Nahrávky

Pro přehrání záznamů potřebujete RealPlayer, který si zde můžete stáhnout.


"Praga - dialogi locus" - video záznam z 23. 9. 2000, Míčovna na Pražském hradě (video; MP3, anglicky, 98 minut, 23 MB)
Prezident republiky Václav Havel uspořádal v sobotu dne 23. září rozpravu pod názvem "Praga - dialogi locus", která byla věnovaná hlavním problémům soudobé civilizace, včetně odpovědnosti lidstva za rozvoj nejchudších oblastí světa.
Panelisté: Horst Köhler (MMF), James D. Wolfensohn(prezident SB), Trevor A. Manuel (ministr financí JAR), Ann Pettifor (Jubilee 2000), Walden Bello (Focus on the Global South), Kateřina Lišková (NESEHNUTÍ) a George Soros.
Moderátorka: Mary Robinson (OSN)

"Praga - dialogi locus" - a video record from September 23 2000, Prague Castle (video; MP3, English, 98 min, 23 MB)
"Praga - dialogi locus" - meeting of IMF and WB reprezentatives and their critics, organized by the President Vaclav Havel.
Panelists: Horst Köhler (IMF), James D. Wolfensohn(The President of WB), Trevor A. Manuel (The Ministr of Finance JAR), Ann Pettifor (Jubilee 2000), Walden Bello (Focus on the Global South), Kateřina Lišková (NESEHNUTÍ, czech NGO) a George Soros.
Moderator: Mary Robinson (UN)

WE BELIEVE IN ONE WORLD - ”A Different Message”, St. Salvator Protestant Church 24. 9. 2000, 
The role of churches and religions in solving the problems of a divided world.

Speakers: Sam Kobia (World Council of Churches), Tony Addi (ECG, UK), Rev. Mwape Chilekwa (United Church of Zambia), Rabbin Michael Dushinski (Israel)
Moderator: Tomáš Tožička (Jubilee 2000)
"Jiná zpráva - Věříme v jeden svět" - video záznam z 24. 9. 2000, kostel Sv. Salvátora
Diskuse o roli církví a náboženství při řešení problémů rozděleného světa.

Panelisté: Sam Kobia (World Council of Churches), Msgr. Diarmund Martin (Justitia et Pax, Řím), Rev. Mwape Chilekwa (United Church of Zambia).
Moderátor: Tomáš Tožička (Milostivé léto 2000)
WHAT HAPPENS WHEN MONEY MOVES FREELY AROUND THE GLOBE? - ”A Different Message” - DEBT, City Library 25. 9. 2000, 
This panel seeks to explain how the deregulation of global finance complements trade liberalisation and privatisation in IMF/World Bank Structural Adjustment Programs. Panellists will discuss how unregulated global capital flows can derail sustainable development plans. Special attention will be paid to the case of the Czech Republic, Russia, and other CEE countries. A report from an NGO conference in Lima, Peru, will be given and practical alternatives will be considered.

Speakers: Kavaljit Singh (Public Interest Research Centre, India), Humberto Campodonico (DESCO -Center of Studies for Promotion and Development, Peru), Stephany Griffith-Jones (Institute of Development Studies, UK)
Moderator: Matthew Siegel (Preamble Center, USA)
Co se děje, když se peníze volně pohybují světem? - “Jiná zpráva”, téma Dluh, Městská knihovna, 25. 9. 2000, 
Panel zaměřený na vysvětlení souvislostí mezi deregulací světových financí, liberalizací obchodu a privatizací, jež jsou požadovány MMF a SB v rámci Programů strukturálních úprav. Diskuse o ohrožení, které neregulovaný pohyb kapitálu představuje pro snahy o nastoupení udržitelnější cesty rozvoje. Zvláštní pozornost je věnována České republice, Rusku a dalším zemím střední a východní Evropy. Prezentace zprávy z konference nevládních organizací v peruánské Limě a posouzeny možnosti realistických alternativ.

Panelisté: Kavaljit Singh (Public Interest Research Centre, India), Humberto Campodonico (DESCO -Center of Studies for Promotion and Development, Peru), Stephany Griffith-Jones (Institute of Development Studies, UK)
Moderátor: Matthew Siegel (Preamble Center, USA)
ECOLOGICAL DEBT - ”A Different Message” - WB/IMF & THE ENVIRONMENT, City Library 25. 9. 2000, 
After twenty years of campaigning for debt cancellation, the debate about this issue has finally entered international forums in both the North and the South. Public awareness about the North’s ecological debt to the South, however, is not as widespread. The ecological debt is the result of unequal trade conditions that favour enormous natural resource consumption in the North. Citizens’ initiatives from the South wish to build greater public awareness about this imbalance. They have established the Ecological Debt Creditors Club, which is a tool for persuading the North to acknowledge its ecological debt to the South.

Speakers: Ricardo Navarro (CESTA, Salvador), Emmy Hafield (WALHI, Indonesia), Sathyu Sarangi (Bhopal), T. Cofan (Ecuador), Noble Wadhza (FoE, Ghana), Lorenzo Muelas (Indigenous Movement of Colombia), Joan Martínez Alier (The Institute for Third World Ecological Studies)
Moderator: Aurora Donoso (FoE Ecuador)
Koncept ekologického dluhu - “Jiná zpráva”, téma Světová banka/MMF a životní prostředí, Městská knihovna, 25. 9. 2000, 
Největší část ekologických problémů vzniká ve vyspělých zemích, ale jejich dopady nejvíce pociťují obyvatelé rozvojových států. Tak vzniká ekologický dluh Severu vůči Jihu. Po dvaceti letech kampaní za odpis zahraničních dluhů rozvojových zemích je otázka těchto dluhů na programu jednání velké části mezinárodních i národních fór jak na Severu, tak na Jihu. Mnohem menší je povědomí o "ekologickém dluhu". Ten je výsledkem nerovných obchodních podmínek využívaných pro uspokojování spotřebních nároků Severu. Sever dlouhodobě udržuje vlastní závislost na levných surovinách a přírodních zdrojích rozvojových zemí. Občanské iniciativy z rozvojových zemí hodlají na tuto skutečnost upozorňovat. V této souvislosti ustavily "Klub věřitelů ekologického dluhu", který má být nástrojem k dosažení toho, aby bohatý Sever tento dluh uznal.

Panelisté: Ricardo Navarro (CESTA, Salvador), Emmy Hafield (WALHI, Indonesia), Sathyu Sarangi (Bhopal), T. Cofan (Ecuador), Noble Wadhza (FoE, Ghana), Lorenzo Muelas (Indigenous Movement of Colombia), Joan Martínez Alier (The Institute for Third World Ecological Studies)
Moderátor: Aurora Donoso (FoE Ecuador)
WORLD BANK OR WORLD BOILER? - ”A Different Message” - WB/IMF & THE ENVIRONMENT, City Library 25. 9. 2000, 
Discussion about local and global impacts of mining, oil and gas projects funded by the World Bank. Since the adoption of the Climate Change Convention in 1992, the World Bank has continued to invest into fossil fuel projects. CO2 emissions from fossil fuels are one of the main causes of global warming, a leading environmental problem today. The panel will debate the necessary shift in the World Bank Energy Policy towards renewable energy sources and energy efficiency.

Speakers: Francesco Martone (Reform the World Bank Campaign, Italy), Agus P. Sari (Pelangi, Indonisia), Petr Hlobil (CEE Bankwatch Network, Czech Republic)
Moderator: Miroslav Kundrata (Partnership Foundation, Czech Republic)
Světová banka, nebo světový kotelník? - “Jiná zpráva”, téma Světová banka/MMF a životní prostředí, Městská knihovna, 25. 9. 2000, 
Diskuse o celosvětových a místních důsledcích těžby a investic SB do ropy a další fosilních paliv Od přijetí Konvence o klimatu v roce 1992 pokračuje banka dále v investicích do fosilních paliv. Emise CO2 jsou přitom jednou z hlavních příčin globálního oteplování, jednoho z hlavních ekologických problémů dneška. Panel bude diskutovat potřebu změny energetické politiky směrem k podpoře obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti.

Panelisté: Francesco Martone (Reform the World Bank Campaign, Itálie), Agus P. Sari (Pelangi, Indonesie), Petr Hlobil (CEE Bankwatch Network, ČR)
Moderátor: Miroslav Kundrata (Nadace Partnerství, ČR)
TRANSITION IN THE CEE/CIS REGION - ”A Different Message” - THE EASTERN BLOCK , City Library 26. 9. 2000, 
An overview of transition policies in the region over the last 10 years, with a focus on the short and long-term social and environmental consequences of these policies. Which WB and IMF policies and investments have had a positive impact on the region? What alternatives could have better served CEE/CIS over the last decade? Which policies could have established a healthier, more sustainable direction for the future? Based on these experiences, what kinds of policies should be adopted in CEE today?

Speakers: Juraj Zamkovky (CEPA/Friends of the Earth Slovakia), James Barnes (Francie / USA Friends of the Earth), Mark Weisbrot (Center for Economic and Policy, USA)
Moderator: Tomasz Terlecki (CEE Bankwatch Network)
Transformace v regionu Střední a východní Evropy a v zemích bývalého Sovětského svazu - “Jiná zpráva”, téma Střední a východní Evropa, Městská knihovna, 26. 9. 2000, 
Přehled ekonomických kroků v rámci transformace v přechodném období posledních deseti let se zaměřením na jejich krátkodobé i dlouhodobé sociální a ekologické vlivy. Jaká z doporučení, požadavků či investic měla pro region pozitivní přínos? Jaké alternativy by byly pro střední a východní Evropu a postsovětské země v uplynulé dekádě vhodnější? Jaké přístupy by mohly pomoci vytvořit základy pro nastoupení zdravější a udržitelnější cesty rozvoje v budoucnu? Jaké postupy uplatňovat v současnosti?

Panelisté: Juraj Zamkovský (CEPA/Friends of the Earth, Slovensko), James Barnes (Friends of the Earth International, Francie / USA), Mark Weisbrot (Center for Economic and Policy, USA)
Moderátor: Tomasz Terlecki (CEE Bankwatch Network)
POST-WAR RECONSTRUCTION - ”A Different Message” - THE EASTERN BLOCK , City Library 26. 9. 2000, 
Are the World Bank and other multilateral development banks addressing the real needs of people living in Southeastern Europe and other post-conflict areas? What are the social and environmental impacts of MDB investments in infrastructural developments in this region? Are there sufficient public control mechanisms built into the funding programs?

Speakers: Jozsef Feiler (CEE Bankwatch Network, Hungary), Ivona Malbasic (CEE Bankwatch Network, Hungary), Polina Kireva (Za zemiata, Bulgaria)
Moderator: Igor Blazevic (People in Needs Foundation, Czech Republic)
Poválečná obnova - “Jiná zpráva”, téma Střední a východní Evropa, Městská knihovna, 26. 9. 2000, 
Zaměřuje se skutečně Světová banka a další nadnárodní rozvojové instituce na řešení potřeb obyvatel jihovýchodní Evropy a dalších válkou postižených oblastí? Jaké jsou sociální a ekologické dopady investic do rozvoje infrastruktury na Balkáně? Jsou mechanismy veřejné kontroly při programech finanční podpory dostatečné?

Panelisté: Jozsef Feiler (CEE Bankwatch Network, Maďarsko), Ivona Malbasic (CEE Bankwatch Network, Maďarsko), Polina Kireva (Za zemiata, Bulharsko)
Moderátor: Igor Blaževič (Nadace Člověk v tísni, Česká republika)
ROLE OF THE INSPECTION PANEL - ”A Different Message” - THE FUTURE OF THE WB/IMF, City Library 26. 9. 2000, 
Measures and procedures needed for better controlling World Bank activities and for empowering local communities and NGOs to fight against ill-conceived World Bank projects will be considered. The history of the World Bank Inspection Panel will be presented, including experiences local communities have had with the Panel and its formal procedures.

Speakers: David Hunter (CIEL, USA), Raajen Singh (Nagarahole National Park, India), Eduardo Abbott (WB Inspection Panel)
Moderator: Francesco Martone (Reform the World Bank Campaign, Italy)
Úloha Inspekčního panelu Světové banky - “Jiná zpráva”, téma Budoucnost Světové banky/MMF, Městská knihovna, 26. 9. 2000, 
Diskuse o opatřeních a procedurách nutných jednak pro účinější kontrolu aktivit banky, jednak k posílení místních komunit a občanských iniciativ v působení proti špatně pojatým projektům. Představení historie Inspekčního panelu Světové banky včetně zkušeností, jež s ním a jeho procedurami mají lidé dotčení jednotlivými projekty.

Panelisté: David Hunter (CIEL, USA), Raajen Singh (Nagarahole National Park, Indie), Eduardo Abbott (Inspekční panel SB)
Moderátor: Francesco Martone (Reform the World Bank Campaign, Itálie)
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRADE POLICY AND DEVELOPMENT POLICY - ”A Different Message” - THE FUTURE OF THE WB/IMF, City Library 26. 9. 2000, 
Linking the roles of the IMF/WB and the WTO.

Speakers: Lisa Jordan (Bank Information Center, USA), Philipp Hersel (Jubilee 2000 Germany), Ronnie Hall (FoE Europe), Kamal Malhotra (UNDP, New York)
Moderator: Bertram Zagema (FoE, Holandsko)
Vztah mezi obchodní a rozvojovou politikou - “Jiná zpráva”, téma Budoucnost Světové banky/MMF, Městská knihovna, 26. 9. 2000, 
Jaké jsou role Světové banky,MMF a Světové obchodní organizace (WTO) v dnešním světě.

Panelisté: Lisa Jordan (Bank Information Center, USA), Philipp Hersel (Jubilee 2000, Německo), Ronnie Hall (Friends of the Earth Europe), Kamal Malhotra (UNDP, New York)
Moderátor: Bertram Zagema (FoE, Holandsko)
CONCLUSIONS FROM THE PUBLIC FORUM - St. Salvator Protestant Church 27. 9. 2000, 
Final Panel discussion between NGO, World Bank and IMF representatives on the findings of "A Different Message" Public Forum

Speakers: Jürgen Kaiser (Jubilee 2000, Germany), Tomasz Terlecki (CEE Bankwatch Network), Andrea Durbin (Friends of the Earth USA)and representatives of the World Bank, Mats Karlsson and IMF, Masood Ahmed.
Moderator: Jessica Woodruffe (The World Development Movement, UK)
Závěrečné shrnutí diskusního fóra “Jiná zpráva” - evangelický kostel U Salvátora 27. 9. 2000, 
Panelová diskuse (audio záznam, RealAudio, anglicky, 104 minut)
Závěrečná panelová diskuse mezi zástupci nevládních organizací a představiteli SB a MMF.

Panelisté: Jürgen Kaiser (Jubilee 2000, Germany), Tomasz Terlecki (CEE Bankwatch Network), Andrea Durbin (Friends of the Earth USA)a Mats Karlsson (Světová Banka), Masood Ahmed (MMF).
Modátorka: Jessica Woodruffe (The World Development Movement, UK)
"Jan Keller" Světová banka není malá ani milá - Přednáška v rámci Kontasummitu pořádaného INPEGem, 23. 9. 2000, KD Domovina

Přednáška (audio záznam, RealAudio či MP3, česky, 38 minut, 4.5 MB)
Diskuse po přednášce (audio záznam, RealAudio či MP3, česky, 45 minut, 5.3 MB)
Výborná přednáška sociologa Jana Kellera na téma "Jaký rozvoj přináší Světová banka a Mezinárodní měnový fond". Po přednášce následuje diskuse, kdy Jan Keller odpovídá na otázky z publika. Přednáška je (až na první větu) v češtině.
Walden Bello - "Prague 2000 toward a globalised world" - Kontasummit (INPEG) 22. 9. 2000, OKD Vltavská

Přednáška (audio záznam, RealAudio či MP3, anglicky, 80 minut, 9.7 MB)
Stephany Griffith-Jones - rozhovor z 25. 9. 2000 

Interview (audio záznam, RealAudio či MP3, česky, 11 minut, 1.3 MB)
Potřebujeme novou finanční architekturu? Měly by se MMF a SB stát institucemi kontrolujícími globální toky kapitálu? (rozhovor po vystoupení Stephany v diskusi "Co se děje, když se peníze volně pohybují světem" na fóru Jiná zpráva)
Stephany Griffith-Jones působí jako ekonomka na Institute of Development Studies, University of Sussex
Juraj Zamkovský (CEPA) o působení MMF a SB na Slovensku - rozhovor z 26. 9. 2000 

Interview (audio záznam, RealAudio či MP3, slovensky, 13 minut, 1.5 MB)
Jak se MMF a SB podílely na ekonomické transformaci ve střední a východní Evropě? Jaké jsou požadavky představitelů NGO a jaké jsou jejich zkušenosti z jednání s bankou a fondem?
(rozhovor po vystoupení na fóru Jiná zpráva)


Globalizace a moc
Milan Valach

Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
Martin Kuška

Josep F. Mária i Serrano: Globalizace
Jiří Nečas

Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Mesfin Gedlu

Co je to globalizace
Ivan Rynda

COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci
Jakub Patočka

Kontrasty globalizace
Karel Špindler

Je globalizace mezinárodní korupce?
Rick Fencl

Zprávy o policejním násilí: svědectví, věrohodnost, odpovědnost
Jakub Patočka

Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii
Tomáš Pecina

Globální problémy nelze popírat!
Jan Borovička

Zprávy z Prahy
Michaela Valentová

Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse
Štěpán Kotrba

Pražský začátek podzimu
Jiří Nečas

Násilí odsuzujeme, kritiky a protestů se nevzdáme
Jan Beránek

Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Kateřina Lišková

Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Petr Ježek

Globalizace jako výzva
Lubomír Mlčoch

Odpusťte dluhy nejchudších
Jiří Silný

Pijavici na vegetariána nepředěláš
Jan Křeček

Světové bance jde o „vyšší kvalitu života“
Mats Karlsson

Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Zdeněk Hrubý

Křesťanská civilizace a globalizace
Jan Borovička

Globalizace omezuje demokracii
Jan Keller

Je člověk bůh?
Marie Haisová

Ženy a globalizace
Eva Hauserová

Jiná zpráva o Světové bance
Pavel Přibyl

Nezakrníme vinou globalizace?
Jiří Nečas

Upírat části lidstva podíl na prospěchu z globalizace je ostudné
Kofi Annan

Protesty proti globalizaci
Viktor Piorecký

K čemu by mohl být MMF?
Erazim Kohák

K problému globalizace
Petr Kužvart

Vítejte v éře globalizace
Pavel Nováček



webdesign a publikační systém:

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 1780
Fax: 02/2431 7892
Web:
www.ecn.cz
E-mail:
globalizace@ecn.cz