Praha 26.-28. září 2000 Home Page Econnect
Diskuse - Praha 2000 - Výběr z tisku - Další zdroje - Akce - Tiskové zprávy - Video archiv - Kontakt
Konference Václava Havla živě na Internetu


Globalizace (1999-2000)
Globalizace (vše)
MMF (2000)
MMF (vše)
WTO
MAI

Pražské demonstrace proti MMF a SB
plně podporuji
(361)
podporuji jejich nenásilnou formu
(518)
jsou legitimní, ale nepodporuji je
(105)
ať se konají mimo osídlená území
(50)
všechny demonstranty bych postřílel(a)
(308)


Výsledek minulých anket
SB a MMF by se měly
  zrušit (100)
  změnit se od základu (125)
  změnit svoji politiku (48)
  změnit management (1)
  zůstat takové, jaké jsou (173)
Považujete nápad uspořádat v Praze vyroční zasedání SB a MMF za
  skvělý (115)
  dobrý (27)
  normální (38)
  hloupý (38)
  škodlivý (120)


Mediální partneři:

Respekt

Ekonom

Literární noviny

Právo

 Prohlášení ČMKOS k zasedání MMF a SB
Autor: ČMKOS
Datum:   

Prohlášení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) k výročním zasedáním Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze ve dnech 26. – 28. 9. 2000, přijaté Sněmem ČMKOS dne 19. 9. 2000

Sněm ČMKOS na svém jednání věnovaném výročním zasedáním obou mezinárodních finančních institucí v Praze zhodnotil zkušenosti z dopadů jejich činnosti na stále více globalizovaný trh práce a vyslechl pozorně vystoupení p. Matse Karlssona, viceprezidenta Světové banky, p. Michaela Depplera, ředitele evropského oddělení I Mezinárodního měnového fondu, a p. Pavla Mertlíka, ministra financí ČR. Po diskusi se rozhodl Sněm ČMKOS přijmout stanovisko, které tlumočí obavy z dosavadního vývoje ve světě, a přijal doporučení adresovaná vládě ČR, ČNB a oběma mezinárodním finančním institucím k zásadní reformě současného světového finančního systému.

V této souvislosti si Sněm ČMKOS položil otázku, zda bylo nutné dopustit se v práci obou mezinárodních institucí tolika chyb – mj. zda bylo nutné bezvýhradně podporovat nedemokratické režimy, zejména v jižní Americe a Africe, a zda bylo nutné zvyšovat i tak již po léta nesplatitelnou zadluženost nejchudších zemí.

Samostatnou kapitolou jsou také notoricky známé výsledky transformace v zemích střední a východní Evropy a zejména Ruska, na nichž se tak nechvalně podepsal proslulý Washingtonský konsensus.

Sněm ČMKOS nepovažuje za řešení současných světových problémů bezbřehou liberalizaci, deregulaci a privatizaci, které jsou navíc uskutečňované v podmínkách sociálního darwinismu. Má zato, že se dostatečně často prokázalo, že liberalizace bez nezbytného regulačního rámce nevede k dobrým výsledkům.

Není proto divu, že se Mezinárodní měnový fond a Světová banka podle názoru mnohých staly organizacemi ze sociálního hlediska škodlivými pro většinu lidí. Sněm ČMKOS věří, že to oběma organizacím nemůže být lhostejné. Dokud se rétorika o nutnosti reformy obou institucí nepromění v konkrétní činy, dokud se nezmění filozofický přístup obou institucí k jejich poslání, pak bude nedůvěra, která k nim existuje, přetrvávat i v ČMKOS.

V současné době každý mluví o reformě, o její nutnosti. Činí tak dokonce obě zmíněné mezinárodní instituce. Sněm ČMKOS je toho názoru, že dobré úmysly musí být vystřídány konkrétními kroky. K tomu je ovšem nejprve nutné eliminovat nestabilitu vyvolávanou zejména nekontrolovanými spekulativními toky kapitálu. Sněm ČMKOS, zastupující více než milion členů odborových svazů sdružených v ČMKOS, považuje za nepřijatelné, aby za lukrativní zisky tzv. kasínového kapitalismu, odtrženého navíc od reálné výroby a služeb, platili pracující trvalým snižováním své životní úrovně a ztrátou lidské důstojnosti.

Historická zkušenost dokládá, že finanční a sociální krize jsou vzájemně propojené. Snaha o ekonomické ozdravení a světově udržitelný rozvoj proto nemůže být jen věcí ekonomů a bankéřů. Ekonomika se musí stát věcí veřejnou. Jinak nebudou splněna očekávání lidí, zejména pokud jde o prohlubování demokracie a posilování sociálního rozvoje.

Sněm ČMKOS proto vyzývá MMF a Světovou banku, aby v úzké koordinaci s ostatními mezinárodními organizacemi, ve spolupráci s ministry práce, a prostřednictvím zavedení řádných konzultačních mechanismů dialogu se sociálními partnery, přispěly k vypracování zásad a dobré praxe sociální politiky a převzaly do svých programů a kritérií závazky OSN k respektování mezinárodně uznaných základních pracovních norem, zejména pak závazky plynoucí z Deklarace MOP k základním principům a právům při práci z června 1998.

Sněm ČMKOS schvaluje následující doporučení k reformě mezinárodního finančního systému a jako součást světových demokratických odborů se důrazně staví za to, aby Mezinárodní měnový fond a Světová banka zavedly mechanismus konzultací s odbory a reprezentativními občanskými sdruženími sloužící k posouzení nové světové finanční architektury založené na:

zpracování kodexu, podle něhož by strukturální programy podněcovaly dobrou správu, respekt k lidským právům a pracovním standardům, přispívaly ke zvýšení zaměstnanosti a k likvidaci chudoby, a to namísto škrcení výdajů a politiky deregulace,

změně stavu, kdy úrokové míry rostou a ke zdánlivému vyššímu růstu velkou měrou dochází na akciových trzích, nikoli však v reálné ekonomice,

uznání státní kontroly nad krátkodobými zahraničními kapitálovými vstupy a výstupy a na zavedení závazných mezinárodních standardů bdělé regulace finančních trhů, včetně účinnějšího varovného systému založeného na zvýšení informovanosti o měnových tocích, soukromých dluzích a rezervách,

zdanění zahraničních finančních transakcí a zavedení dozoru nad tzv. daňovými ráji s cílem omezit spekulativní toky zahraničního kapitálu a zvýšit zdroje programů určených k odstraňování chudoby ve světě,

přijetí opatření k zamezení regionálních měnových a ekonomických krizí, zejména pak prostřednictvím monitorování kapitálu, vytvořením fondu či dohody k měnové stabilizaci, rozvojem vzájemného obchodu a investic a vytvářením sociálních sítí,

odepsání dluhů nejvíce zadluženým zemím s tím, že získané zdroje budou tyto země využívat k odstraňování chudoby, zejména prostřednictvím investic do základního školství a zdravotnictví,

včlenění závazků vyplývajících z Deklarace MOP k základním principům a právům při práci, jakož i závěrů kodaňského a ženevského summitu OSN pro sociální rozvoj, do kritérií MMF a rozvojových programů Světové banky.

 Téma Autor  Datum
 Prohlášení ČMKOS k zasedání MMF a SB   nový
ČMKOS
 Ekonomika se musí stát věcí veřejnou   nový
Dalibor Šrámek  
 RE: Ekonomika se musí stát věcí veřejnou   nový
Petr Ježek  


Příspěvky porušující zákony ČR nebo podněcující k násilí, rasové či třídní nenávisti bez milosti mažeme.
 Odpovědět na tento příspěvek
 Vaše jméno:
 Váš e-mail:
 Nadpis:
Zasílat příspěvky této diskuse na výše uvedenou adresu.
    

Globalizace a moc
Milan Valach

Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
Martin Kuška

Josep F. Mária i Serrano: Globalizace
Jiří Nečas

Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Mesfin Gedlu

Co je to globalizace
Ivan Rynda

COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci
Jakub Patočka

Kontrasty globalizace
Karel Špindler

Je globalizace mezinárodní korupce?
Rick Fencl

Zprávy o policejním násilí: svědectví, věrohodnost, odpovědnost
Jakub Patočka

Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii
Tomáš Pecina

Globální problémy nelze popírat!
Jan Borovička

Zprávy z Prahy
Michaela Valentová

Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse
Štěpán Kotrba

Pražský začátek podzimu
Jiří Nečas

Násilí odsuzujeme, kritiky a protestů se nevzdáme
Jan Beránek

Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Kateřina Lišková

Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Petr Ježek

Globalizace jako výzva
Lubomír Mlčoch

Odpusťte dluhy nejchudších
Jiří Silný

Pijavici na vegetariána nepředěláš
Jan Křeček

Světové bance jde o „vyšší kvalitu života“
Mats Karlsson

Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Zdeněk Hrubý

Křesťanská civilizace a globalizace
Jan Borovička

Globalizace omezuje demokracii
Jan Keller

Je člověk bůh?
Marie Haisová

Ženy a globalizace
Eva Hauserová

Jiná zpráva o Světové bance
Pavel Přibyl

Nezakrníme vinou globalizace?
Jiří Nečas

Upírat části lidstva podíl na prospěchu z globalizace je ostudné
Kofi Annan

Protesty proti globalizaci
Viktor Piorecký

K čemu by mohl být MMF?
Erazim Kohák

K problému globalizace
Petr Kužvart

Vítejte v éře globalizace
Pavel Nováčekwebdesign a publikační systém:

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 1780
Fax: 02/2431 7892
Web:
www.ecn.cz
E-mail:
globalizace@ecn.cz