Praha 26.-28. září 2000 Home Page Econnect
Diskuse - Praha 2000 - Výběr z tisku - Další zdroje - Akce - Tiskové zprávy - Video archiv - Kontakt
Konference Václava Havla živě na Internetu


Globalizace (1999-2000)
Globalizace (vše)
MMF (2000)
MMF (vše)
WTO
MAI

Pražské demonstrace proti MMF a SB
plně podporuji
(361)
podporuji jejich nenásilnou formu
(518)
jsou legitimní, ale nepodporuji je
(105)
ať se konají mimo osídlená území
(50)
všechny demonstranty bych postřílel(a)
(308)


Výsledek minulých anket
SB a MMF by se měly
  zrušit (100)
  změnit se od základu (125)
  změnit svoji politiku (48)
  změnit management (1)
  zůstat takové, jaké jsou (173)
Považujete nápad uspořádat v Praze vyroční zasedání SB a MMF za
  skvělý (115)
  dobrý (27)
  normální (38)
  hloupý (38)
  škodlivý (120)


Mediální partneři:

Respekt

Ekonom

Literární noviny

Právo

 Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Autor: Mesfin Gedlu
Datum:   

Z hlediska velmi dlouhé historie Afriky se může zdát, že období kolonialismu (zhruba léta 1880-1960) je bezvýznamné, avšak kolonialismus měl zásadní vliv na současný i budoucí život celého kontinentu, tedy i celých koloniálních společností a nachází svou konkrétní podobu i v komplexních vztazích mezi Evropou a Afrikou, stejně jako v jejich důsledcích, překračujících historický moment, kdy se africké země staly nezávislými.

Ve skutečnosti ještě na počátku 19. století byla většina Afriky, především směrem do nitra kontinentu, pro Evropany neznámou oblastí. Dřívější postupné a slabé pronikání založené na obchodu a činnosti misií se začalo měnit v otevřenou vojenskou agresi a anektování teprve po roce 1880. Přispěly k tomu technologické faktory, především rozšíření nových druhů automatických pušek, jakož i objevení chininu. Podle historika G. A. Craiga je jedním z největších problémů nově vzniklých afrických zemí krátkost období mezi jejich izolací od moderního světa a zapojením do něho.

Během dvaceti let (1880-1900) byl celý kontinent (s výjimkou Libérie a Etiopie) okupován evropskými imperialistickými mocnostmi - Velkou Británií, Francií, Německem, Belgií, Portugalskem, Španělskem a Itálií. Tato okupace zbavila Afričany vlastní suverenity a udělala z nich závislé koloniální subjekty, s nimiž mohli kolonisté libovolně nakládat podle svých potřeb a představ. Místo různorodých států a společností byly vytvořeny nové a početně menší umělé kolonie. Ty byly spravovány guvernéry a úředníky, které jmenovala vláda v metropolích, a proto neměli žádnou odpovědnost vůči africké populaci v koloniích.

Cílem kolonialismu v subsaharské Africe bylo uspokojit měnící se sociální, ekonomické i politické potřeby Evropy 19. století a k tomuto účelu přetvořit africké společnosti. Zdání, že hlavní impulz přicházel ze strany Evropy, neznamenalo úplné vyřazení kolonizovaných společností do role pasivního pozorovatele flegmaticky smířeného se svým osudem. Ve skutečnosti se ale kolonialismus jako konkrétní forma ideologie a politické praxe mohl uskutečňovat pouze jako "kompromisní výsledek" vzájemného působení vnějších (evropských) a vnitřních (afrických) faktorů. Jeho forma byla ovlivněna charaktery vládních institucí a společností metropole, včetně vlivů obchodních a dalších zájmových společností, jako jsou církve, spolky pro kolonizaci nových zemí apod., na straně jedné a sociální strukturou a materiálními předpoklady kolonie na straně druhé. Závod o africké kolonie byl rovněž "poháněn" romantickou fantazií, snící o tropickém ráji plném dobrodružství, a vidinou blahobytu, jež se rychle rozšiřovaly uprostřed Evropy konce 19. století. Tyto představy vzbudily touhu milionů zbídačených Evropanů po hledání lepšího života, sice v dalekých zemích, ale pod kontrolou vlastního státu.

Kniha Cotton, Colonialism, and Social History in sub-Saharan Africa dokumentuje uvedené skutečnosti na základě analýzy mechanismů působení koloniální politické ekonomie při nuceném zavedení pěstování bavlny v tropické Africe a jejich vlivu na vývoj sociální historie subsaharské Afriky. Její jednotlivé příspěvky se zabývají vzrůstající potřebou industrializujícího se evropského textilního průmyslu, procesem konsolidace moderního státu, propojováním státní správy a národní ekonomie a posílením principů neomerkantilismu, tedy procesy, které nejen urychlily rozdělení Afriky mezi evropské koloniální mocnosti na konci 19. století, ale zákonitě vyústily i v imperialistické světové války.

Díky přesvědčení o vlastní technické a intelektuální nadřazenosti, jednostrannému spoléhání se na pouhé síly a absurdnímu předpokladu pasivity afrických pěstitelů koloniální mocnosti omezovaly jakékoli investice na minimum a zaměřily se pouze na exploataci s co nejmenšími vstupy. Základním rysem jejich strategie bylo nucené pěstování bavlny převážně v nevyhovujících klimatických a půdních podmínkách. Byly ignorovány jak agrotechnické, tak i ekonomické a sociální požadavky. K tomu je však třeba dodat, že i přesto zůstalo pěstování bavlny v tropické Africe dlouhou dobu významným zdrojem zisku, jímž bylo možné pokrýt deficity státní pokladny v době zvyšující se role státu v ekonomice, která se projevovala exkluzivní preferencí aktivit anonymních korporací. Celou tíhu neekonomické, avšak ziskové výroby levné bavlny nesli afričtí pěstitelé, kteří byli postupně degradováni na nuceně nasazené pracovní síly.

Zavedení koloniálního režimu pěstování bavlny v tropické Africe odkrývá brutalitu kolonialismu jako bezohledného politického a ekonomického režimu. Kolonisté podmiňovali povinnost nucených prací vyhláškami o daních na hlavu, na rodinu apod. Ve všech případech se tyto daně vedle levné pracovní síly staly významnými zdroji příjmů velkých mnohonárodních korporací, kterým koloniální správa svěřovala velká území v místech, kde její civilní či vojenská moc nebyly účinné. Systém povinných daní se stal základem rozvíjející se koloniální byrokracie, která záměrně podporovala relativně malý exportní sektor na úkor původní ekonomie, zahrnující velkou část africké populace. Tím byly v podstatě vytvořeny předpoklady k "rozvoji nerozvojovosti" původní africké ekonomie, jež na konci koloniálního období byla nejen slabá, ale hlavně nechráněná vůči působení rozvíjejících se neokoloniálních vztahů, jež prohlubovaly její přidružené postavení vůči industrializované ekonomii metropole. S koloniálními daněmi souvisela praxe omezování volného pohybu lidí pomocí nařízení o povinném nuceném pracovním nasazení, což doslova "přikovalo" obyvatele k místům pěstování bavlny.

Neomerkantilismus, protekcionismus a geopolitické zájmy hrály důležitou roli právě ve vztahu ke koloniím už při vzniku první světové války. Válka znamenala zvýšený zájem o kolonie jako o spolehlivé zdroje surovin i vojáků. První výstřely první světové války v tropické Africe padly během společné britsko-francouzské invaze do německé kolonie Togo v srpnu 1914 a přinesly brzké vítězství spojenců po kapitulaci tamější německé koloniální posádky. Více než dva miliony Afričanů (z nichž 200 tisíc ztratilo život) se nechtěně staly20účastníky první světové války. Po jejím skončení zvyšovaly koloniální mocnosti své snahy o pevnější začlenění kolonií pod přímý vliv metropole. Následovalo trvalé osídlování a zahrnutí kolonií do politických, ekonomických a sociálních struktur metropole, jakožto trvalých součástí impéria, v nichž impéria prosazovala své ekonomické i politickostrategické zájmy. V případě Británie šlo např. o zajištění volného přístupu k bohatým ložiskům zlata a o kontrolu povodí Nilu a v případě Francie, o význam surovinově bohaté pánve řeky Konga a jejího vyústění do Atlantského oceánu. Evropské mocnosti začaly soupeřit o získání a kontrolu nových území jako zdroje surovin a odbytiště a zároveň se zvyšoval zájem o řešení sociálních problémů industrializující se Evropy přesídlováním a z hlediska metropole se tedy kolonizace subsaharské Afriky stala nevyhnutelnou. I když tyto změny přinesly určité uvolnění v koloniálním režimu, vzhledem k jejich nedůsledné realizaci a k rozporům mezi různými zájmovými a politickými skupinami v metropolích se kolonie nakonec ocitly ve stejné situaci jako předtím. Ovšem v tomto stadiu vývoje byly změny v postojích metropole podmíněny i novou situací v koloniích, tj. růstem organizovaného odporu v rámci antikoloniálních a nacionalistických hnutí, která přímo navázala na primární předválečná masová hnutí, jako bylo např. povstání na území německé tropické Afriky.

Trvalá kontrola kolonií přispěla k profilaci a rozvoji charakteristických rysů jednotlivých koloniálních systémů. Britové pod vlivem Fredericka D. Lugarda uplatňovali paternalistickou koloniální politiku, jejímž cílem bylo omezit přímé řízení na co nejmenší úroveň a přenechat správu kolonie místním vůdcům (severní Nigérie, části jižní a východní Afriky). Pokud si koloniální správa nebyla jistá, zda existují tradiční hierarchizované struktury, vytvářela je (východní a západní Afrika). Tak vznikaly důležité spojovací linky mezi britskou koloniální administrativou a populací afrického venkova, tzv. native district headmen. Naproti tomu Francie se svou republikánskou tradicí se rozhodla spravovat své kolonie jako součást metropole. Místní zástupce, kteří byli zvoleni do místního zastupitelství s omezeným mandátem, považovala za součást širší koloniální administrativní struktury se středem v Paříži. I když Portugalci a Němci usilovali o totéž, ve skutečnosti toho nikdy nedosáhli, stejně jako Belgie, která po opakovaném obvinění z nelidských poměrů v soukromé državě Leopolda II. - tzv. Congo Free State - převzala kontrolu nad Kongem v prvních letech 20. století. Tyto tři země získaly renomé jako nejautoritářštější a nejbrutálnější koloniální režimy charakterizované velkou úmrtností na pracovištích, libovolným přesídlováním obyvatelstva, nízkým počtem služeb atd.

Všechny systémy sledovaly stejný cíl - vytvořit optimální podmínky k exploataci dostupných materiálních a lidských zdrojů kolonií ve prospěch metropole. To je rovněž společným jmenovatelem skutečnosti, že v rozporu s agrotechnickými znalostmi se koloniální mocnosti rozhodly pěstovat bavlnu v africkém tropickém pásmu s vysokým deficitem vláhy a s obtížnými půdními podmínkami.

Tím přispěly nejen k trvalé destabilizaci života afrického venkova, jehož základy tvořila zemědělská výroba vycházející z dlouhodobých zkušeností v relativně obtížném ekologickém prostředí, ale často i nenávratným způsobem narušily křehké ekosystémy vytvářením předpokladů pro erozi půdy, rozšířením nových druhů rostlinných chorob atd. To je také důvod, proč v mnoha regionech tropické Afriky (severní Mosambik, jižní Tanzanie) obyvatelé spojovali pěstování bavlny s chronickým nedostatkem potravin a s hladomorem.

Koloniální režim pěstování bavlny

Případ 1 - Britové

Příkladem rozporu mezi přáním koloniální vlády a působením "neviditelných sil" trhu jsou plány britské koloniální administrativy a společnosti British Cotton Growing Association (BCGA) zahájit pěstování bavlny v severní Nigérii. Nedostatek bavlny na přelomu 19. a 20. století přiměl zainteresované skupiny založit BCGA pro své lobbistické záměry při hledání nových zdrojů bavlny, na nichž závisela pracovní místa desítek tisíc lidí v centrální Anglii a ekonomický život města Lancashire. Netrvalo dlouho a jako vhodná lokalita byly vytipovány britské kolonie v tropické Africe, mezi nimi i rozsáhlé území na severu Nigérie. Případné úvahy o založení plantáží byly brzy nahrazeny plánem pěstovat bavlnu na polích místních zemědělců. Slibný projekt, který předpokládal budování pokusných stanic, zavedení nových odrůd, širokou osvětovou přípravu, stavbu železnic, čističek atd., byl odsouzen k nezdaru již ve svých počátcích. Důvody byly prosté; koloniální správa podceňovala význam důležitého domácího textilního průmyslu s dlouhou tradicí, jenž byl součástí významného mezinárodního trhu se středem ve městě Kano. Zanedbala včasnou úpravu nízkých nákupních cen ve srovnání s vysokými daněmi, význam konkurence podzemnice olejné a zvyšující se nedostatek pracovních sil. Krátké období stabilního vývozu v letech 1920-1930 nemohlo odstranit problémy vzniklé počáteční nedbalostní strategií. Stavba železnic jako případný přínos, při jejímž plánování udělal "epizodní" kariéru mj. i W. Churchill, známý svým edwardiánským pohrdáním vůči koloniím a jejich obyvatelstvu, byla financována z prostředků jižní části kolonie, což umožnila přímá kontrola tohoto území soukromými subjekty.

Kapitalistické ekonomické zájmy byly podřízeny velikášské imperialistické ideologii o správnosti, a proto i nezpochybnitelnosti rozhodnutí, která vydávají koloniální správy. Tím byl ospravedlňován i záměr britské koloniální správy vybudovat přehradu a zakládat plantáže na tisících hektarech půdy v prostoru mezi dvěma rameny Nilu, kterou obdělávali súdánští zemědělci. Přitom existovaly důkazy o tom, že původní zemědělská praxe byla mnohem složitější než koloniální a že se její změna neobejde bez větších negativních důsledků.

Kroky koloniální byrokracie často znamenaly nenávratné zničení křehké a jedinečné ekologické rovnováhy, založené na agropastoralismu, jakož i vysídlování lidí, které narušovalo sociální reprodukci a hospodářský život velké části místního obyvatelstva, tvořícího pouze jednu část mnohem většího komplexu různých etnických a kulturních komunit. Úvahy britské koloniální správy a BCGA o prospěšnosti tohoto projektu nebyly doloženy ani historicky ze zkušeností odjinud, což potvrzuje, že jim šlo jen o jedno - o imperialistickou ambici otevřít cestu britské koloniální moci a mezinárodnímu kapitálu, který zastupovala. Koloniální správa zkreslila půdní vlastnické vztahy vymýšlením velkostatkářské a obchodní třídy, na níž údajně záviselo obyvatelstvo vytipované lokality. Pak vyhlásila nový zákon - tzv. Gezira Land Ordinance -, který zrušil všechny původní formy vlastnictví a zaváděl vlastní formu rozdělování zemědělské půdy, jež byla výhradně určena pro pěstování bavlny. Zemědělské půdy, často komunální, se staly majetkem "anonymního" koloniálního projektu a jejich původní majitelé byli nuceni nechat se najmout jako pachtýři. Tuto situaci, charakterizující koloniální režim pěstování bavlny i v jiných lokalitách tropické Afriky, pregnantně vystihuje E. Mandala: "We toiled for the White Man in our own garden".

Případ 2 - Německo

Případ neúspěchu BCGA v severní Nigérii nebyl ojedinělý. Ignorování významu domácího trhu nebo neochota zahrnout jej do nově se rozvíjejícího ekonomického režimu vedly ke krachu koloniálního projektu pěstování bavlny v Togu . Již od 16. století se afričtí pěstitelé a obchodníci projevili jako schopnější ve vztahu ke svým evropským konkurentům (Portugalci, Holanďané apod.) a dokázali zpeněžit své produkty vývozem textilu nejen do celé západní a severní Afriky, ale i do Evropy.

Na rozdíl od Velké Británie považovalo Německo své koloniální projekty v tropické Africe výhradně za záležitost státu. Bylo proto zřízeno nové oddělení na ministerstvu zahraničí - Kolonialrat -, které dostalo za úkol rozhodovat o žádostech o poskytování koncese soukromým subjektům. Hlavním lákadlem investic byl příslib státní subvence ve formě levné africké pracovní síly. Netrvalo dlouho a objevily se různé spolky a organizace se zájmem podnikat v afrických koloniích. Dokonce byla vyhlášena celonárodní loterie, která měla pomoci získat prostředky k zahájení různých projektů v koloniích.

V té době se již blížila doba, kdy Evropané začali vidět Afriku jako důležitý prostor, jehož přírodních a lidských zdrojů mohou neomezeně využít při uspokojování svých ekonomických, sociálních i psychologických potřeb v měnících se podmínkách nastupující éry moderny. Právě vývoj na konci 19. století se stal pro subsaharskou Afriku zlomovým i díky stoupajícímu významu koncepce geopolitiky a s ní těsně souvisejícím nacionalistickým rétorikám, v jejichž praktickém využití nechtěla rozhodně zůstat pozadu žádná z evropských mocností, tedy ani prušácké Německo. Atmosféru doby plné napětí, vzrušení a nadšení potvrzuje nejen série "slavných" expedic a jejich zpráv, tentokrát již pocházejících ze srdce Afriky - symbolicky nazvaného Dark Continent (černý kontinent) - a rozšiřovaných díky dostupnému tisku, ale i konference poukazující na mimořádné filantropické a vědecké zájmy významných jednotlivců, jako byl Leopold II. či královna Viktorie, za nimiž ve skutečnosti "stály" hospodářské a politické zájmy. Diplomatické šarvátky mezi soupeřícími evropskými mocnostmi na čas utichly na přelomu roku 1884/1885 po berlínském setkání třinácti států (včetně USA), které přijaly pozvání německého kancléře Bismarcka a jeho radu řešit rozdělení Afriky na "rýsovacím stole".

Případ 3 - Francie

Plány Francie na rozšíření pěstování bavlny ve francouzském Súdánu prostřednictvím tržních stimulů zkrachovaly díky nedokonalosti koloniálního trhu. Bylo logické, že afričtí pěstitelé nabízeli své produkty pouze tomu, kdo jim poskytl nejvyšší cenu. Přitom ceny, které nabízel exportní sektor zastoupený koloniální správou, "pokulhávaly" za těmi, které nabízel místní trh. Přítomnost konkurenceschopné domácí textilní výroby proto přispívala k nezdaru záměrů francouzské koloniální správy. Nucené zvýšení produkce bavlny vedlo pouze k posílení domácího trhu, který zahrnoval odběratele po celé západní Africe. Podobně se vyvíjel i koloniální režim pěstování bavlny v Pobřeží slonoviny, kde se prosperující textilní výroba a vedlejší pěstování bavlny s dlouhou předkoloniální tradicí navzájem podporovaly a mohly určovat chování koloniálního režimu. Podle názoru Thomase J. Bassetta byl neúspěch koloniální správy získat velkou část vypěstované bavlny pro francouzský textilní trh v tomto případě způsoben především neprozíravostí koloniální politiky, která inklinovala k omezování možností afrických pěstitelů při rozšiřování a zpeněžení jejich produktů. V tomto případě jde tedy o jeden z mnoha příkladů koloniálního protekcionismu. Dočasné zvýšení objemu exportu, jehož bylo dosaženo administrativně donucovacími prostředky, jen urychlilo postupný krach celého projektu. K tomu je nutné dodat,20že na úkor ekologické a sociální degradace kolonií. Cenové rozdíly mezi místními a exportními trhy a jejich vliv na volný trh, stejně jako předpoklad ekonomické racionality afrických pěstitelů koloniální správa ignorovala. K nezdaru francouzského koloniálního projektu přispěl i soubor agronomických, pracovních a technologických faktorů, které právě kolonisté opomíjeli nebo ignorovali. Když po skončení druhé světové války začaly reformní kroky, bylo již pozdě a nová mezinárodněpolitická situace avizovala brzké zahájení dekolonizace subsaharské Afriky.

Reakce afrických společností

Ve vztahu ke koloniálnímu režimu pěstování bavlny i kolonialismu obecně nelze vidět Afričany jen jako pouhou oběť. Nikdy se nesmířili se svým osudem. Afričtí zemědělci, nucení pěstovat bavlnu, mobilizovali všechny dostupné prostředky k tomu, aby zabránili, nebo přinejmenším znesnadnili jeho realizaci. Podnikli konkrétní opatření proti ohrožení v podobě chronického nedostatku potravin, vyplývajícímu z narušení tradičního způsobu jejich existence, a to pěstováním plodin s krátkým vegetačním cyklem, aby pokryli nedostatek pracovní síly. Místo prosa pěstovali kukuřici či jiné obiloviny, které dozrávaly rychleji, a proto mohly být sklízeny dříve než bavlna. Ve srovnání s praxí koloniálního režimu byla jejich reakce důmyslná, založená na strategickém a komplexním uvažování, včetně možností, které byly limitovány nejen koloniální mocí, ale i přírodou.

Odpor proti koloniálnímu režimu pěstování bavlny vyvolal kromě adaptačních opatření afrických zemědělců i změny v počáteční strategii jednostranného donucování ve prospěch kombinovaných přístupů, využívajících různých systémů sociální kontroly, založené nejen na zastrašování, ale i na materiální motivaci a na propagandě. Nejlepším příkladem je vývoj portugalského koloniálního režimu, který byl ze začátku plánován mimořádně brutálně. Všudypřítomné otevřené násilí, bití, pokuty, věznění atd. z období 1926-1946 se ukázaly jako neschůdné, a proto musel koloniální režim, jehož hrubost je dobře dokumentována, přistoupit k reformám. Tyto reformy nebyly výsledkem dobré vůle Lisabonu, ale především reakcí na těžkosti značně přetížené a centralizované ekonomiky, na nedostatek bavlny na domácím trhu v době špatné obchodní bilance státního rozpočtu a na nutnost přizpůsobit se novým mezinárodním poměrům, včetně růstu organizovaného protikoloniálního odporu, který byl soustředěn právě v oblasti pěstování bavlny. Ke škodě portugalského státu a j20eho vztahů s africkými koloniemi však zůstala velká část reformních plánů jen na papíře, a to vzhledem k nízkým cenám v ochranářském prostředí autoritářské oligarchie, která "držela" portugalský režim i celou zemi.

Tato skutečnost přispěla ke vzrůstajícímu rozporu mezi slovy a činy nové politiky vůči koloniím, založené na úvahách o posílení jejich vzájemné spolupatřičnosti k Portugalsku. Státní koloniální politika byla ve větší míře závislá na vůli koncesí se silnými vazbami na finanční a průmyslové kruhy a nemohla ohrožovat jejich rozšíření využitím nucených prací. Tato situace trvala až do roku 1974, stejně jako systematické vylučování větší části afrických pěstitelů z aktivního výrobního procesu, které rozšířilo a de facto i zakořenilo chronickou chudobu mosambického a angolského venkova.

Je však nutné říci, že přes represivní podmínky nezůstali mosambičtí a angolští zemědělci nikdy lhostejní ke své koloniální existenci a využívali každé příležitosti k uplatnění své ekonomické i politické autonomie mobilizací vlastních zdrojů pracovní síly. Snažili se získat volné obdělávatelné plochy, aby mohli řídit své aktivity bez přímého zásahu koloniálního režimu. Vývoj tohoto odporu logicky vyústil v organizaci a zahájení národněosvobozeneckého boje a v jeho vítězství nad portugalským koloniálním panstvím.

Podobných příkladů schopnosti afrických společností nalézt cestu k překonání nepříznivých podmínek způsobených kolonialismem najdeme více. Navzdory působení misií jsou i dnes tradiční africká náboženství důležitými součástmi kulturního a sociálního života většiny Afričanů a zachovávají si svůj bohatý recitační výraz v barvité ústní tradici mnoha komunit. Stále ovlivňují myšlení a poznání lidí při jejich hledání autenticity, při každodenním úsilí uskutečnit smysluplnou existenci a pozitivní zážitky v dobách velkých těžkostí a strádání. Už brzy po příchodu prvních misionářů jejich otevřená kolaborace s koloniálními zájmy, rasismus a pohrdání africkými tradicemi přiměly část afrických konvertitů založit nezávislé kongregace, které upravovaly evangelium "bílého muže" tak, aby vyhovovalo představám jimi kontrolovaných církví. V této souvislosti není důležité, že nově vzniklá církev nemá autenticitu ani z pohledu misií a že jejich domovská církev ani z pohledu Afričanů nemá originalitu. Jde především o to, že tzv. idea koloniálního univerzalismu (v tomto případě náboženského) se vymyká úvahám, předpokladům, ale i kontrole.

Bilance

Proč zrovna v tropické Africe postupovala evropská koloniální správa tak lehkomyslně a rozhodla se ignorovat objektivní problematičnost zavedení koloniálního režimu pěstování bavlny přes jeho viditelné negativní dopady? Proč jako jedinou reakci na konkrétní problémy zvolila bezohledné přenášení požadavků na bedra afrických pěstitelů? Hledání odpovědi na tyto otázky zároveň představuje odhalování nejen vnitřních rozporů koloniálního "dobrodružství" Evropy v tropické Africe, jeho zmatených motivací, nereálných očekávání a podílu na zmrzačení vnitřně kompaktního afrického sociálního života, ale především odhalování jeho schopnosti vyvolat téměř jednohlasnou mobilizaci zájmů a prostředků, a to na základě zkreslených a fiktivních předpokladů. Tyto předpoklady dokazují dobové extrémy nadutosti, arogance a bezmezné zištnosti, které podle mého názoru výborně vystihuje věta Leopolda II., pronesená v souvislosti s rozdělením Afriky: "We must obtain a slice of this maginfique gateau africain." Je to naplnění slov britského imperiálního básníka R. Kipplinga pouze s tím zásadním rozdílem, že břímě "bílého muže" ve skutečnosti museli nést Afričané, za což museli draze zaplatit.

Zatímco klamný dojem je výraznější, jde-li o "periferní politiku", nelze zapřít zvláštní přitažlivost oddávat se iluzím v podmínkách relativního pohodlí. A to je v podstatě i vysvětlení, proč má kolonialismus jako idea a praxe stále velké množství přívrženců právě mezi laickými i intelektuálními kruhy hojností překypujícího Severu. Možností obhajoby je velké množství a lze ji postavit i na obecně známém tvrzení, že všechno má dvě strany, jednu kladnou a druhou zápornou, a tedy i kolonialismus. Obhájci kolonialismu opomíjejí, že tento specifický druh "práva" kolonizovat je výsadou pouze jedné relativně velmi malé části světa.

V africkém prostředí představoval kolonialismus nejen materiální exploataci (tzn. na úrovni výroby), ale především monopolizaci vědění jako celku, na jehož základě kolonizátoři přebrali "veškerou odpovědnost" za kolonie a jejich obyvatele, jejichž životy byly považovány za primitivní, neefektivní, iracionální, letargické atd. Přitom ideologickou kulisu tvořily velkolepé myšlenky altruismu a filantropie. Právě díky podobným univerzalizujícím principům se kolonialismus stal projektem epochálního rozměru, který téměř bezvýhradně a jednomyslně schválilo velké množství lidí jako nekonečný proces oprávněného a racionálního vtisknutí vlastního modelu světa, moci a vědění odlišným formám lidské existence. Pro Afričany koloniální režim pěstování bavlny znamenal restrukturalizaci každodenního režimu života, změny plánování krátkodobé a dlouhodobé strategie výroby a spotřeby i vztahů k přírodě, včetně časování důležitých sociálních obřadů a událostí. Místo přizpůsobivých a flexibilních vztahů zaváděl koloniální režim rigidní sociální polarizaci. Zavedení nové skupiny dozorců (headmen, soldats-coton, moniteurs-agricoles, chefes do posto atd.) znamenalo vznik malé vlivné skupiny kolaborantů, jejichž zájmy se postupně identifikovaly s koloniálními ambicemi. Podobnou sociální polarizaci přinášela i práce misií, jejichž konvertité se postupně vzdalovali od vlastní tradice a prostředí. I když v některých případech nebyl odpor k pěstování bavlny jednoznačný (mj. i díky přítomnosti původního zpracování textilu), důsledky střetu mezi monolitickou strukturou koloniálního režimu a dynamickým a heterogenním světem afrického venkova nemohly být jiné než katastrofické.

Kultura afrických společností v Geziře, Rufijji, Katiali, Kilombero a jiných místech dokázala s minimálními sociálními náklady (social cost) získat maximální sociální výhody (social benefits), aniž by dlouhodobě poškodila jinak obtížné sociální prostředí (social environment). Měřítkem vyspělosti kultury nemůže být nic jiného než schopnost adekvátní reakce společnosti, která směřuje k intelektuální a morální rovnováze mezi člověkem a jeho životním prostředím (environment). Jakým právem Evropané považovali sami sebe za kulturně vyspělejší, když jejich počínání v tropické Africe zanechalo sociální a přírodní spoušť? Co nám brání považovat v tomto smyslu kolonialismus za projev konkrétní formy společenské patologie, jejíž důsledky jsou inherentně škodlivé?

Takto přisvojovaná legitimita v tomto případě spočívající na dvou paralelních sociálně polarizujících (social polarization) principech - na touze po sebeuplatnění a na samolibosti či vlastním založení (self-assertion & self-foundation) - ve skutečnosti systematicky prohlubovala sociální vzdálenost (social distance) mezi kolonizujícími a kolonizovanými. Limitujícím faktorem adekvátní reakce kolonizovaných na nepříznivé koloniální poměry byla technologická moc první skupiny, avšak taková moc nemůže zastupovat pojem kultury. Evropa "dobývala" Afriku díky chininu, automatickým zbraním a jiným "úžasným výdobytkům" moderní civilizace, avšak nepodstatným z pohledu dlouhodobě udržitelného (sustainable) historického vývoje životaschopného a progresivního společenství s dynamikou vlastních kulturních kódů (cultural codes). Ty jsou mnohem důležitější kvůli své nepostradatelnosti jako prostředky k obohacování chování lidí, a tím i rozvoje jejich vědění o životě.

Díky neznalosti afrického prostředí i nezájmu dostatečně dobře ho poznat a díky nezodpovědnému přístupu při zavádění cizích prvků do prostředí křehkých sociálních systémů zanechal kolonialismus v tropické Africe hluboké rozpory, jejichž odstranění si vyžádá nejen dlouhý čas, ale především velké úsilí vyvinuté ze strany samotných Afričanů vzhledem k uvědomování si vlastního postavení. Civilizace nemůže být předurčeným výsledkem pokroku jedné malé části lidstva, jak to právě předpokládali evropští kolonisté. Takovou "civilizaci" je lepší zavrhnout, protože se snadno stává nástrojem nezaručeného osvojování a klamného zastoupení.

Boj proti kolonialismu je výrazem zásadní myšlenky, kterou vyjádřil A. Camus: "… lepší než neustálé pochybení je odmítnout, nebo zavrhnout takové tendence, které zakrývají vlastní nihilismus." Koloniální podmínky jako předpoklad závislosti jsou podhoubím nihilismu díky své podstatě vedoucí k odmítání vlastní identity a pocitu odcizenosti, a proto je třeba je zavrhnout.


Vybráno z recenze Mesfina Gedlu, Dva příspěvky k interpretaci koloniálních dějin subsaharské Afriky, která byla publikována v časopise Mezinárodní vztahy č.3/2000 (vydává Ústav mezinárodních vztahů Praha)

Ing. Mesfin Gedlu, Ph.D, český občan, nar. 1955 v Addis Abebě, Etiopie, vystudoval VŠZ v Praze, obor tropického a subtropického zemědělství, původním povoláním zootechnik, od r. 1995 vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, v r. 1999 obhájil PhD na Ústavu politologie FFUK, zaměření soudobá společnost a politika zemí subsaharské Afriky, dynamika vztahů Sever – Jih.Připravila Monika Jansová

 Téma Autor  Datum
 Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak  
Mesfin Gedlu
 RE: Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak   nový
Pavel Korensky  
 třídní nenávist ???   nový
udivený čtenář  
 RE: třídní nenávist ???   nový
Pavel Korensky  
 RE: třídní nenávist ???   nový
cqd  
 RE: třídní nenávist ???   nový
Monika Jansová  
 RE: třídní nenávist ???   nový
Jakub Kašpar  
 RE: třídní nenávist ???   nový
Pavel Korensky  
 RE: třídní nenávist ???   nový
Petr Přibyl  
 RE: třídní nenávist ???   nový
Mesfin G.  
 RE: třídní nenávist ???   nový
Jakub Kašpar  
 RE: Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak   nový
Petr Přibyl  
 RE: Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak   nový
Pavel Korensky  
 RE: Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak   nový
Petr Přibyl  
 RE: Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak   nový
Pavel Kořenský  
 RE: Koloniální dějiny Afriky   nový
Daniel Jánský  
 RE: Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak   nový
Mesfin G.  
 xxxxxxxxx   nový
xxxxxxxxxx  
 kapitalismus, cesta k balhobytu?   nový
Mesfin G.  
 RE: kapitalismus, cesta k balhobytu?   nový
Pavel Kořenský  
 RE: kapitalismus, cesta k balhobytu?   nový
Mesfin G.  
 RE: kapitalismus, cesta k balhobytu?   nový
Daniel Jánský  
 RE: kapitalismus, cesta k balhobytu?   nový
Daniel Veselý  
 RE: Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak   nový
Mesfin G.  
 RE: Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak   nový
Petr Přibyl  
 pre p. Přibyla   nový
Ľubomír Kukura  
 RE: Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak   nový
Mesfin G.  
 RE: Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak   nový
Petr Přibyl  
 RE: Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak   nový
Ondrej Slacalek  


Příspěvky porušující zákony ČR nebo podněcující k násilí, rasové či třídní nenávisti bez milosti mažeme.
 Odpovědět na tento příspěvek
 Vaše jméno:
 Váš e-mail:
 Nadpis:
Zasílat příspěvky této diskuse na výše uvedenou adresu.
    

Globalizace a moc
Milan Valach

Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
Martin Kuška

Josep F. Mária i Serrano: Globalizace
Jiří Nečas

Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Mesfin Gedlu

Co je to globalizace
Ivan Rynda

COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci
Jakub Patočka

Kontrasty globalizace
Karel Špindler

Je globalizace mezinárodní korupce?
Rick Fencl

Zprávy o policejním násilí: svědectví, věrohodnost, odpovědnost
Jakub Patočka

Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii
Tomáš Pecina

Globální problémy nelze popírat!
Jan Borovička

Zprávy z Prahy
Michaela Valentová

Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse
Štěpán Kotrba

Pražský začátek podzimu
Jiří Nečas

Násilí odsuzujeme, kritiky a protestů se nevzdáme
Jan Beránek

Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Kateřina Lišková

Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Petr Ježek

Globalizace jako výzva
Lubomír Mlčoch

Odpusťte dluhy nejchudších
Jiří Silný

Pijavici na vegetariána nepředěláš
Jan Křeček

Světové bance jde o „vyšší kvalitu života“
Mats Karlsson

Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Zdeněk Hrubý

Křesťanská civilizace a globalizace
Jan Borovička

Globalizace omezuje demokracii
Jan Keller

Je člověk bůh?
Marie Haisová

Ženy a globalizace
Eva Hauserová

Jiná zpráva o Světové bance
Pavel Přibyl

Nezakrníme vinou globalizace?
Jiří Nečas

Upírat části lidstva podíl na prospěchu z globalizace je ostudné
Kofi Annan

Protesty proti globalizaci
Viktor Piorecký

K čemu by mohl být MMF?
Erazim Kohák

K problému globalizace
Petr Kužvart

Vítejte v éře globalizace
Pavel Nováčekwebdesign a publikační systém:

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 1780
Fax: 02/2431 7892
Web:
www.ecn.cz
E-mail:
globalizace@ecn.cz