Praha 26.-28. září 2000 Home Page Econnect
Diskuse - Praha 2000 - Výběr z tisku - Další zdroje - Akce - Tiskové zprávy - Video archiv - Kontakt
Konference Václava Havla živě na Internetu


Globalizace (1999-2000)
Globalizace (vše)
MMF (2000)
MMF (vše)
WTO
MAI

Pražské demonstrace proti MMF a SB
plně podporuji
(361)
podporuji jejich nenásilnou formu
(518)
jsou legitimní, ale nepodporuji je
(105)
ať se konají mimo osídlená území
(50)
všechny demonstranty bych postřílel(a)
(308)


Výsledek minulých anket
SB a MMF by se měly
  zrušit (100)
  změnit se od základu (125)
  změnit svoji politiku (48)
  změnit management (1)
  zůstat takové, jaké jsou (173)
Považujete nápad uspořádat v Praze vyroční zasedání SB a MMF za
  skvělý (115)
  dobrý (27)
  normální (38)
  hloupý (38)
  škodlivý (120)


Mediální partneři:

Respekt

Ekonom

Literární noviny

Právo

 Žer, nebo budeš sežrán!
Autor: Filip Hajný
Datum:   

Lidské kultury vznikají, rozvíjejí se a zase zanikají, podobně jako živé organismy. Důležité je, že kultury i organismy se množí a šíří, dokud jsou pro to vhodné podmínky a okolnosti. Každá komunita (ať už lidí, mravenců nebo primitivních organismů) je nějak vymezená vůči svému okolí a musí k němu zaujmout nějaký vztah. Pojďme nyní uvažovat jen lidské kultury, jejichž rysem je například to, že se - tlačeny pudem sebezáchovy - snaží rozšířit, a eliminovat tak faktory hrozící z vnějšku. Kolega Borovička by namítnul, že řada lidských kultur tenhle rys nemá, resp. o něm nemáme doklady. Nuže jistě má pravdu a stálo by za to, v další úvaze či eseji rozebrat různé typy kultur a historii hranic jejich výskytu s ohledem na různé přírodní, kulturní či sociální faktory. Pro naši potřebu budu vycházet z původně evropské kultury, jejíž expanzivní chování je všem dobře známo.

Mluvím-li o expanzi či šíření kultury, nemám na mysli jen ono "Žer, nebo budeš sežrán!", čili výhradně geografickou asimilaci cizích území. Problém současné doby je fakt, že naše (rozuměj euroamerická) kultura se šíří a buší na vrata kultur, jež na ni jsou více či méně nepřipraveny. Odvažuji se říci, že na expanzivní politice naší kultury se od dob velkých zámořských objevů nic nezměnilo, jinou podobu mají pouze metody a dílčí cíle. Primárním cílem zámořských objevů v období 15. a 16. století bylo najít lék na neudržitelné hospodářství tehdejší Evropy, tj. objevit levné zdroje koření, otroků a drahých kovů, což se nakonec podařilo. Co předávaly zástupci naší civilizace "domorodcům"? Jak kde. Chudé karavany portugalského a španělského království se nemohly měřit s velkolepostí a neskutečným bohatstvím přístavů východní Afriky a indického pobřeží, takže původně mírumilovné a utopické plány vzaly brzy za své a Evropané se uchýlili k tomu, co skutečně dovedli, tj. ozbrojenému vnucování hospodářských smluv a potírání arabské konkurence.

Janem Borovičkou tolik kritizovaná křesťanská církev v tom jistě hrála svou roli: oficiálně posvětila zámořské cesty za účelem "dobytí nového území pro evropské koruny a šíření křesťanské víry" (přesnou formulaci teď nemůžu zajistit). První řadoví vojáci církve vyrazili až později, vedeni ani ne tak mocenským zájmy, jako spíše čistě osobní altruistickou snahu šířit "pravdivou zvěst o Ježíši Kristu, který zemřel pro všechny lidi" a spasit "Bohem nedotčené děti divošských národů". Z dnešního pohledu nejen pana Borovičky, ale jistě i řady dalších lidí, je právě tohle kořen globalizace. Ovšem uvažujeme-li v kontextu tehdejší společnosti, byla křesťanská víra tím jediným uznávaným paradigmatem. Pokud posádka hvězdné lodi Enterprise brázdí hluboký vesmír a svým jednáním de facto šíří lidské vlastnosti, které v současné době uznáváme za správné a morální, tj. zodpovědnost, mírumilovnost, statečnost atd., nedělá nic jiného, než co dělala křesťanská církev v období koloniálního osvojování světa.

Křesťanská víra jako univerzální cesta ke spasení všech lidí světa je zajisté lákavý model. Problém spočívá právě v tom, že (vycházíme-li z Bible a argumentace jejích vykladačů) Ježíš Kristus se obětoval pro všechny lidi, kteří v něj uvěří. Nebudu se pouštět do otázek autenticity Božího slova a nebudu ji proto ani vyvracet, protože bych těžko někam došel, nejsa ochoten udělat ten první nutný krok, tj. uvěřit. Ale přinejmenším se lze na věc podívat očima onoho "Bohem nedotčeného" divocha. Není snad jedno, jestli mu nabízí katolický misionář spasení duše, nebo strýček Sam motorku? Vycházíme-li z faktu, že život přírodních národů byl neměnný po staletí, jeví se křesťanská víra i americká motorka jako lék na neexistující potřebu: původní obyvatel tropického pralesa nepotřebuje spasit svou duši, protože věří v něco úplně jiného, pro jeho existenci zcela úplného a dokonalého, a nepotřebuje motorku, protože na ní nemá v pralese kde jezdit. To, že křesťanští misionáři i euroameričtí obchodníci nakonec vesměs uspěli, svědčí o tom, že tato umělá potřeba byla úspěšně vytvořena.

Ještě jednu poznámku ohledně náboženství si dovolím: fakt, že důkazy o násilném obracení na víru v nám známých dějinách buddhismu či hinduismu nenajdeme, podle mého potvrzuje známý rys indické kultury, která byla vždy pasivní. Expanzivní výboje jsou v historii Indie řídké, zato pokusů o asimilaci Indie cizími kulturami byly na denním pořádku. Opak byl však skutečností: většina agresorů byla indickou kulturou nemilosrdně pohlcena. To, že agresor poslední, tj. Velká Británie, tak neskončila, lze vysvětlit jednak tím, že Indie byla vždy jen "perlou v koruně britské královny", a také typickou britskou politikou "indirect rule", jež důsledně oddělovala britskou sociální vrstvu a domorodé obyvatelstvo. Hledat ideály ve východních náboženstvích je sice krásné, leč domnívám se, že těžko můžeme naordinovat buddhismus či hinduismus celé euroamerické kultuře, mj. proto, že není vlastní její povaze.

Ale abych se vrátil k původní myšlence: procesy, jež jsou zahrnovány do pojmu globalizace, považuji za typický kulturní rys, který nás provází odnepaměti. Současné hospodářství Evropy, Severní Ameriky a dalších oblastí, má lineární (spirálovitý, chcete-li) charakter: nemá-li stagnovat a zaniknout, musí jít dopředu a nahoru. Za zdravou je považována firma, jejíž zisk se zvyšuje. To samé platí o kultuře celé: abychom autora pochválili, musí přijít s něčím novým; opakuje-li (jinými slovy: udržuje-li kulturu na stejné úrovni), je zavržen. Budeme-li postupovat k vyšším celkům, nutně dojdeme k závěru, že taková politika je udržitelná jen za cenu neustálé expanze, jak hospodářské a politické, tak kulturní a sociální. Euroamerická civilizace má trumfy v rukou, může diktovat ostatním a přesně to také dělá, jinými slovy: k šíření euroamerické kultury (včetně hospodářských a politických aspektů) dochází proto, že je splněny nutné i postačující podmínky.

Jsou dvě civilizace v bezprostředním kontaktu, nezůstanou jejich kultury bez vzájemného vlivu, jak ostatně dokládají i poznatky lingvistiky v oblasti vývoje jazyků. Dochází k promíchávání kultur, silnější, odolnější a vytrvalejší kulturní rysy přežívají, méně odolné zanikají. Vlak naší euroamerické civilizace je velký, rychlý, barevný, blýskavý a přímo vyzývá člověka k tomu, aby na něj naskočil. Proto mu podlehlo tolik mimoevropských kultur. Smyslem struktur stojících proti globalizaci (již MMF a SB pouze symbolizují, jak tu někdo chytře poznamenal) by mělo být chránění a zachovávání společenských jevů čistě "lokálních", pokud o ně samozřejmě stojíme. Je však třeba vyhnout se cestě, jíž se dala švýcarská vláda při snaze zachovat vymírající retorománštinu: přísnými zákony sice dokázala zachovat ji naživu, ale z vymírajícího jazyka se stalo něco, co je potřeba chránit a oprašovat, jinými slovy muzejní exponát. Důležité je zachovat rozrůzněnost lidského společenství, ovšem rozrůzněnost živoucí, dynamickou. Nadějí nám budiž jeden z termodynamických zákonů, který praví, že entropie vesmíru, tj. míra jeho neuspořádanosti, nikdy nemůže klesat.


Filip Hajný (1975) studuje na Fakultě humanitní studií UK. Zajímá se o cokoliv.

 Téma Autor  Datum
 Křesťanská civilizace a globalizace  
Jan Borovička  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
osmý z devíti  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
Jan Borovička  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
Jonáková  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
Jan Borovička  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
MMF  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
Jan Borovička  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
MMF  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
RNDr. Jiří Nečas  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
Jan Borovička  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
Petr Přibyl  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
Milan Horák  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
Petr Přibyl  
 RE: Křes?anská civilizace a globalizace  
Milan Horák  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
Lubomír Kukura  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
Pavel Mach  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
Zelva  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
Retal  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
Pavel Mach  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
Milan Horák  
 K Vašemu závěru...  
Jan Borovička  
 RE: K Vašemu závěru...  
Pavel Mach  
 Otazka pro vsechny  
Jan Borovicka  
 RE: Otazka pro vsechny  
Pavel Mach  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace  
Petr Ježek  
 Žer, nebo budeš sežrán!  
Filip Hajný
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Helena  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Sektolog  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Jan Borovička  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Helena  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Sektolog  
 Poslední vyjádření k rádoby Sektologovi   nový
Jan Borovička  
 DĚKUJI JSEM OSVÍCEN   nový
Sektolog  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Jan Borovička  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Helena  
 At sektolog, prosim, nezvani   nový
Neznalek  
 RE: At sektolog, prosim, nezvani   nový
Sektolog  
 RADĚJI SPI NEŽ KRITIZUJ   nový
Sádí ze Šárízu  


Příspěvky porušující zákony ČR nebo podněcující k násilí, rasové či třídní nenávisti bez milosti mažeme.
 Odpovědět na tento příspěvek
 Vaše jméno:
 Váš e-mail:
 Nadpis:
Zasílat příspěvky této diskuse na výše uvedenou adresu.
    

Globalizace a moc
Milan Valach

Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
Martin Kuška

Josep F. Mária i Serrano: Globalizace
Jiří Nečas

Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Mesfin Gedlu

Co je to globalizace
Ivan Rynda

COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci
Jakub Patočka

Kontrasty globalizace
Karel Špindler

Je globalizace mezinárodní korupce?
Rick Fencl

Zprávy o policejním násilí: svědectví, věrohodnost, odpovědnost
Jakub Patočka

Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii
Tomáš Pecina

Globální problémy nelze popírat!
Jan Borovička

Zprávy z Prahy
Michaela Valentová

Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse
Štěpán Kotrba

Pražský začátek podzimu
Jiří Nečas

Násilí odsuzujeme, kritiky a protestů se nevzdáme
Jan Beránek

Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Kateřina Lišková

Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Petr Ježek

Globalizace jako výzva
Lubomír Mlčoch

Odpusťte dluhy nejchudších
Jiří Silný

Pijavici na vegetariána nepředěláš
Jan Křeček

Světové bance jde o „vyšší kvalitu života“
Mats Karlsson

Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Zdeněk Hrubý

Křesťanská civilizace a globalizace
Jan Borovička

Globalizace omezuje demokracii
Jan Keller

Je člověk bůh?
Marie Haisová

Ženy a globalizace
Eva Hauserová

Jiná zpráva o Světové bance
Pavel Přibyl

Nezakrníme vinou globalizace?
Jiří Nečas

Upírat části lidstva podíl na prospěchu z globalizace je ostudné
Kofi Annan

Protesty proti globalizaci
Viktor Piorecký

K čemu by mohl být MMF?
Erazim Kohák

K problému globalizace
Petr Kužvart

Vítejte v éře globalizace
Pavel Nováčekwebdesign a publikační systém:

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 1780
Fax: 02/2431 7892
Web:
www.ecn.cz
E-mail:
globalizace@ecn.cz